2 tên dị quỷ của chiến hạm câm lặng dùng cơ chế đặc biệt khi nào?