Cách ghost máy tính bằng file tib, sử dụng file tib ghost máy tính