Convert dynamic disk về basic disk không mất dữ liệu