HỒN LỰC ZAKHAN CÓ LỰC TẤN CÔNG CƠ BẢN LÀ BAO NHIÊU?