Nếu tanker đứng cách jinsoyun quá 9m, ả sẽ làm gì?