Sau khi giết cỏ linh hoạt trong vườn thiên quy, quái vật nào sẽ xuất hiện sau đó?