Ku00edch thu01b0u1edbc 43'' thu00edch hu1ee3p vu1edbi phu00f2ng khu00e1ch khou1ea3ng 15-20m2

Cu00f4ng Nghu1ec7 Crystal Display giu00fap tu1ed1i u01b0u mu00e0u su1eafc hiu1ec3n thu1ecb u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t u0111u1ebfn tu1eebng chi tiu1ebft Bu1ed9 xu1eed lu00fd Crystal 4K nu00e2ng cao chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb Cu00f4ng nghu1ec7 HDR tiu00ean tiu1ebfn giu00fap cu1ea3i thiu1ec7n u0111u1ed9 su00e1ng vu01b0u1ee3t tru1ed9i Tru1ea3i nghiu1ec7m game mu01b0u1ee3t mu00e0 vu1edbi tu00ednh nu0103ng trò chơi Enhance Remote Access phu00e1t khu00f4ng du00e2y nu1ed9i dung tu1eeb mu00e1y tu00ednh lu00ean TV","tags":<>,"promotion_text":"Phiu1ebfu cài hu00e0ng tru1ecb giu00e1 300.000u0111"},"id":73688,"product_code":"000000000010038479-CAI","has_shock_price":true,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/550/10038479-android-tivi-tcl-40-inch-l40s6500-1_j3g9-un.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/550/10038479-android-tivi-tcl-40-inch-l40s6500-1_j3g9-un.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/tv-android-tcl-40-inch-l40s6500.html","origin_price":"7.990.000u0111","final_price":"7.490.000u0111","origin_price_int":7990000,"final_price_int":7490000,"name":"Android truyền ảnh TCL 40 inch L40S6500","discount_percent":"-6%","saved":"500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Kiu1ec3u du00e1ng thanh mu1ea3nh, tu1ea1o su1ef1 sang tru1ecdng mang lại khu00f4ng gian Mu00e0n hu00ecnh Full HD 40 inch đến hu00ecnh u1ea3nh su1ed1ng u0111u1ed9ng, chu00e2n thu1ef1c Cu00f4ng nghu1ec7 hu00ecnh u1ea3nh HDR nu00e2ng cao u0111u1ed9 tu01b0u01a1ng phu1ea3n hu00ecnh u1ea3nh Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh game android 8.0, tu00edch hu1ee3p nhiu1ec1u u1ee9ng du1ee5ng giu1ea3i tru00ed u0110iu1ec1u khiu1ec3n giu1ecdng nu00f3i thu00f4ng minh du1ec5 du00e0ng mang lại viu1ec7c tu00ecm kiu1ebfm","tags":null,"promotion_text":"Mua online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 1.000.000u0111","id":54834,"product_code":"000000000010032508-CHI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/272/10032508-smart-tivi-lg-4k-43-inch-43uj632t-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/272/10032508-smart-tivi-lg-4k-43-inch-43uj632t-1.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/tivi-4k-lg-43-inch-43uj632t.html","origin_price":"13.900.000u0111","final_price":"13.900.000u0111","origin_price_int":13900000,"final_price_int":13900000,"name":"TIVI LCD LED LG 43UJ632T.ATV","discount_percent":null,"saved":null,"is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh LED tu1ea5m nu1ec1n IPS 43'' u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh WebOS 3.5 thu00f4ng minh Hu1ed7 tru1ee3 tu00ecm kiu1ebfm giu1ecdng nu00f3i tiu1ebfng Viu1ec7t Nhiu1ec1u tiu1ec7n u00edch coi phim, nghe nhu1ea1c u00c2m thanh vu00f2m Virtual Surround","tags":null,"promotion_text":"","id":116319,"product_code":"000000000010051426-CAI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/784/10051426-google-tivi-tcl-4k-43-inch-43p735-1_c685-zf.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/784/10051426-google-tivi-tcl-4k-43-inch-43p735-1_c685-zf.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/google-tivi-tcl-4k-43-inch-43p735.html","origin_price":"11.990.000u0111","final_price":"11.490.000u0111","origin_price_int":11990000,"final_price_int":11490000,"name":"Google truyền hình TCL 4K 43 inch 43P735","discount_percent":"-4%","saved":"500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Du1ea3i mu00e0u ru1ed9ng Wide màu sắc Gamut giu00fap hu00ecnh u1ea3nh vô tuyến nhiu1ec1u mu00e0u su1eafc hu01a1n u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K mang đến tru1ea3i nghiu1ec7m hu00ecnh u1ea3nh ru00f5 ru00e0ng su1eafc nu00e9t gu1ea5p 4 lu1ea7n TV Full HD Tu1ed1c u0111u1ed9 lu00e0m mu1edbi 60 khung hu00ecnh/giu00e2y giu00fap cu00e1c cu1ea3nh hu00e0nh u0111u1ed9ng cấp tốc khu00f4ng bu1ecb nhu00f2e Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Dolby Visionu00a0giu00fap hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb chu00e2n thu1ef1c, mu00e0u su1eafc u0111u1eb9p mu1eaft Tu1eadn hu01b0u1edfng hiu1ec7u u1ee9ng u00e2m thanh 3 chiu1ec1uu00a0su1ed1ng u0111u1ed9ng vu1edbi cu00f4ng nghu1ec7 Dolby Atmos Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh Google vô tuyến thu00e2n thiu1ec7n vu1edbi ngu01b0u1eddi du00f9ng, kho u1ee9ng du1ee5ng u0111a du1ea1ng Su1eed du1ee5ng giu1ecdng nu00f3i u0111u1ec3 u0111iu1ec1u khiu1ec3n tivi, u0111iu1ec1u chu1ec9nh u00e2m lu01b0u1ee3ng, tu00ecm kiu1ebfm nu1ed9i dung","tags":null,"promotion_text":"Mua online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 1.000.000u0111","id":64519,"product_code":"000000000010036228-CAI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/585/10036228.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/585/10036228.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/tivi-android-sony-43-inch-kd-43x7500f.html","origin_price":"16.090.000u0111","final_price":"16.090.000u0111","origin_price_int":16090000,"final_price_int":16090000,"name":"TIVI SONY KD-43X7500F VN3","discount_percent":null,"saved":null,"is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh 4Ku00a0HDR 43 inch Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh app android thu00f4ng minh 7.0 u0110iu1ec1u khiu1ec3n giu1ecdng nu00f3i tiu1ebfng Viu1ec7t Khung viu1ec1n mu1ea1 nhu00f4m sang tru1ecdng","tags":null,"promotion_text":"","id":102609,"product_code":"000000000010048568-CHI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/711/10048568-tivi-casper-32-inch-32hn5200-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/711/10048568-tivi-casper-32-inch-32hn5200-1.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/tivi-casper-32-inch-32hn5200.html","origin_price":"4.590.000u0111","final_price":"4.590.000u0111","origin_price_int":4590000,"final_price_int":4590000,"name":"Tivi Casper 32 inch 32HN5200","discount_percent":null,"saved":null,"is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Tivi cu00f3 ku00edch thu01b0u1edbc nhu1ecf gu1ecdn du1ec5 du00e0ng bu1ed1 tru00ed lu1eafp u0111u1eb7t u1edf cu0103n phu00f2ng nhu1ecf u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i HD cho chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb ru00f5 nu00e9t u00c2m thanh to lớn ru00f5 giu00fap mang đến viu1ec7c xem phim giu1ea3i tru00ed su1ed1ng u0111u1ed9ng hu01a1n Remote u0111i ku00e8m giu00fap đến viu1ec7c u0111iu1ec1u khiu1ec3n du1ec5 du00e0ng nhanh chu00f3ng Tivi cu00f3 cu00e1c ku1ebft nu1ed1i cu01a1 bu1ea3n: 2 cu1ed5ng HDMI, 2 cu1ed5ng USB, 1 cu1ed5ng AV,...","tags":<>,"promotion_text":"","id":95696,"product_code":"000000000010045912-BO","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/661/10045912-smart-tivi-lg-4k-43-inch-43un7190pta-1_1u70-s3.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/661/10045912-smart-tivi-lg-4k-43-inch-43un7190pta-1_1u70-s3.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/smart-tivi-lg-4k-43-inch-43un7190pta.html","origin_price":"11.400.000u0111","final_price":"8.650.000u0111","origin_price_int":11400000,"final_price_int":8650000,"name":"Smart truyền hình LG 4K 43 inch 43UN7190PTA","discount_percent":"-24%","saved":"2.750.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Mu00e0n hu00ecnh ku00edch thu01b0u1edbc lu1edbn 43 inch cho tru1ea3i nghiu1ec7m xem u0111u00e3 mu1eaft u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K hiu1ec3n thu1ecb hu00ecnh u1ea3nh su1eafc nu00e9t u0111u1ebfn tu1eebng bỏ ra tiu1ebft Bu1ed9 xu1eed lu00fd lu00f5i tu1ee9 4K lou1ea1i bu1ecf nhiu1ec5u, nu00e2ng cao chu1ea5t lu01b0u1ee3ng hu00ecnh u1ea3nh Tru1ea3i nghiu1ec7m u00e2m thanh su1ed1ng u0111u1ed9ng vu1edbi cu00f4ng nghu1ec7 u00e2m thanh vu00f2m Thu01b0u1edfng thu1ee9c mu1ecdi nu1ed9i dung chu00e2n thu1ef1c hu01a1n vu1edbi Cu00f4ng nghu1ec7 HDR u0110u1ed9 tru1ec5 u0111u1ea7u vu00e0o thu1ea5p giu00fap chu01a1i game mu01b0u1ee3t mu00e0, khu00f4ng cu00f3 u0111u1ed9 tru1ec5u00a0 Tiu1ec7n lu1ee3i vu00e0 hiu1ec7n u0111u1ea1i hu01a1n vu1edbi tu00ednh nu0103ng u0111iu1ec1u khiu1ec3n bu1eb1ng giu1ecdng nu00f3i","tags":<>,"promotion_text":"","id":116391,"product_code":"000000000010051427-CAI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/784/10051427-google-tivi-tcl-4k-50-inch-50p735-1_wxiu-1d.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/784/10051427-google-tivi-tcl-4k-50-inch-50p735-1_wxiu-1d.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/google-tivi-tcl-4k-50-inch-50p735.html","origin_price":"14.990.000u0111","final_price":"13.990.000u0111","origin_price_int":14990000,"final_price_int":13990000,"name":"Google truyền hình TCL 4K 50 inch 50P735","discount_percent":"-7%","saved":"1.000.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Du1ea3i mu00e0u ru1ed9ng Wide màu sắc Gamut giu00fap hu00ecnh u1ea3nh truyền họa nhiu1ec1u mu00e0u su1eafc hu01a1n u0110u1ed9 phu00e2n giu1ea3i 4K đến tru1ea3i nghiu1ec7m hu00ecnh u1ea3nh ru00f5 ru00e0ng su1eafc nu00e9t gu1ea5p 4 lu1ea7n TV Full HD Tu1ed1c u0111u1ed9 lu00e0m mu1edbi 60 size hu00ecnh/giu00e2y giu00fap cu00e1c cu1ea3nh hu00e0nh u0111u1ed9ng nhanh khu00f4ng bu1ecb nhu00f2e Cu00f4ng nghu1ec7u00a0Dolby Visionu00a0giu00fap hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb chu00e2n thu1ef1c, mu00e0u su1eafc u0111u1eb9p mu1eaft Tu1eadn hu01b0u1edfng hiu1ec7u u1ee9ng u00e2m thanh 3 chiu1ec1uu00a0su1ed1ng u0111u1ed9ng vu1edbi cu00f4ng nghu1ec7 Dolby Atmos Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh Google truyền hình thu00e2n thiu1ec7n vu1edbi ngu01b0u1eddi du00f9ng, kho u1ee9ng du1ee5ng u0111a du1ea1ng Su1eed du1ee5ng giu1ecdng nu00f3i u0111u1ec3 u0111iu1ec1u khiu1ec3n tivi, u0111iu1ec1u chu1ec9nh u00e2m lu01b0u1ee3ng, tu00ecm kiu1ebfm nu1ed9i dung","tags":null,"promotion_text":"Mua online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 1.000.000u0111","id":69371,"product_code":"000000000010037225-CAI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/534/10037225-android-tivi-toshiba-4k-50-inch-50u7880vn-1_at1a-55.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/534/10037225-android-tivi-toshiba-4k-50-inch-50u7880vn-1_at1a-55.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/android-tivi-toshiba-50-inch-50u7880vn.html","origin_price":"16.900.000u0111","final_price":"16.900.000u0111","origin_price_int":16900000,"final_price_int":16900000,"name":"TIVI LED TOSHIBA 50U7880VN","discount_percent":null,"saved":null,"is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Thiu1ebft ku1ebf hiu1ec7n u0111u1ea1i, sang trọng tru1ecdng, phu00f9 hu1ee3p vu1edbi mu1ecdi khu00f4ng gian Mu00e0n hu00ecnh 4K cu00f3 u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i su1eafc nu00e9t hu01a1n gu1ea5p 4 lu1ea7n Full HD Cu00f4ng nghu1ec7 4K HDR mang đến mu00e0u su1eafc su1ed1ng u0111u1ed9ng, u0111u1ed9 tu01b0u01a1ng phu1ea3n cao Xu1eed lu00fd hu00ecnh u1ea3nh CEVO 4K ENGINE cu1ef1c nu00e9t, tu00e1i hiu1ec7n chu00e2n thu1ef1c Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh Android, tu00edch hu1ee3p nhiu1ec1u u1ee9ng du1ee5ng giu1ea3i tru00ed Tu00edch hu1ee3p tu00ednh nu0103ng Google Assistant tiu1ec7n lu1ee3i","tags":null,"promotion_text":"","id":89735,"product_code":"000000000010049971-CHI","has_shock_price":false,"has_flash_sale":false,"image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/180/180/detailed/775/10049971-android-tivi-casper-4k-55-inch-55ug6100-1.jpg","big_image_url":"https://cdn.clblamgame.commall.com/images/thumbnails/500/500/detailed/775/10049971-android-tivi-casper-4k-55-inch-55ug6100-1.jpg","link":"https://www.clblamgame.com/android-tivi-casper-55ug6100.html","origin_price":"13.990.000u0111","final_price":"13.490.000u0111","origin_price_int":13990000,"final_price_int":13490000,"name":"Android truyền hình Casper 4K 55 inch 55UG6100","discount_percent":"-4%","saved":"500.000u0111","is_installment":true,"installment_bank":null,"is_bestseller":false,"short_desc":"Thiu1ebft ku1ebf tru00e0n viu1ec1n lịch sự tru1ecdng vu1edbi ku00edch thu01b0u1edbc 55 inch phu00f9 hu1ee3p vu1edbi khu00f4ng gian lu1edbn Hu00ecnh u1ea3nh hiu1ec3n thu1ecb ru00f5 nu00e9t, tu1ef1 nhiu00ean vu1edbi u0111u1ed9 phu00e2n giu1ea3i UHD cu00f9ng cu00f4ng nghu1ec7 4K HDR Tu0103ng cu01b0u1eddng u0111u1ed9 su00e1ng tu1ed1i u0111a nhu1edd mu00e0n hu00ecnh siu00eau su00e1ng - Super Brightness u00c2m thanh ru00f5 ru00e0ng vu1edbi cu00f4ng nghu1ec7 Dolby Audio ku1ebft hu1ee3p vu1edbi Cu00f4ng Nghu1ec7 Pure Sound Hu1ec7 u0111iu1ec1u hu00e0nh app android 9.0 vu1edbi kho u1ee9ng du1ee5ng phong phu00fa, tu00ecm kiu1ebfm bu1eb1ng giu1ecdng nu00f3i Tiu1ebfng Viu1ec7t Chiu1ebfu mu00e0n hu00ecnh u0111iu1ec7n thou1ea1i lu00ean truyền họa du1ec5 du00e0ng vu1edbi u1ee9ng du1ee5ng Screen Mirroring","tags":null,"promotion_text":"">">