Hari chưa bao giờ kiểm tra điện thọai của trấn thành: giữ chồng thông minh là xem thái độ hàng ngày